Armenia | EUNewsletter

State name: Republic of Armenia
Capital: Yerevan
Government: Presidential republic
Territory: 29.743 sq. km
Population: 3.1 million
Language: Armenian
Religion: Apostolic 94.7%, other Christian 4%